Xoá xăm Laser

Xoá xăm Laser

Xoá Laser Chân mày hư

(1.500.000 - 2.500.000)

Combo Xoá Mày + Làm Mới

(3.500.000 - 6.000.000)

Xoá xăm Tatoo

(2.000.000 - 10.000.000)